Vážení zákazníci oznamujeme Vám, že od 1.7.2024 - 15.7.2024 bude veľkoobchod a E-SHOP zastavený. Objednávky budeme vybavovať následujúci deň. Predajňa bude otvorená v obmedzenom režime na tel. 0903 783 251. Ďakujeme za pochopenie

Obchodné podmienky

V zmysle zákona o zbraniach a strelive v tomto elektronickom obchode odoslaním objednávky tovaru neuzatvárame zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj streliva. Tovar zverejnený v tomto elektronickom obchode slúži len pre orientáciu v našej ponuke, nie je však záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Vytvorenie objednávky slúži len na sumarizáciu cien vami požadovaného tovaru a odoslanie objednávky slúži pre nás len ako informácia o vašom záujme o tovar a možnosť kontaktovať vás na základe vášho záujmu a poskytnutých kontaktných údajov.

Kupujúci, držiteľ príslušného zbrojného preukazu, je v zmysle zákona o zbraniach a strelive povinný uzatvárať zmluvu o kúpe zbrane streliva výlučne osobne, a to buď návštevou našej predajne alebo na osobnom stretnutí s predávajúcim u Vás (adresa uvedená na zbrojnom preukaze).

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky spoločnosti Proarms SK, Prievidzská 112/24, Nitrianske Pravno 972 13, IČO: 54 478 138, Číslo zbrojnej licencie: LA 001 101, sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi Proarms SK a kupujúcim. Tieto podmienky stanovujú práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

 

2. Základné pojmy

Predávajúci: Proarms SK, Prievidzská 112/24, Nitrianske Pravno 972 13, IČO: 54 478 138, Číslo zbrojnej licencie: LA 001 101

Kupujúci: Fyzická osoba nepodnikateľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Zmluvné strany: predávajúci a kupujúci

Elekronický obchod: www.proarms.sk

Produkt: Výrobky a služby, ktoré predávajúci ponúka v elektronickom obchode.

Kúpna zmluva: Zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim ktorej predmetom je nákup produktu (produktov) zobrazeného v elektronickom obchode.

Elektronická objednávka: Objednávka produktu odoslaná prostredníctvom elektronického obchodu alebo e-mailu predávajúcemu.

3. Elektronická objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že prečítal, porozumel a súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.
 • Z dôvodu uzatvorenia kúpnej zmluvy musí objednávka kde kupujúci je fyzická osoba nepodnikateľ obsahovať nasledujúce osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo
 • Z dôvodu uzatvorenia kúpnej zmluvy musí objednávka kde kupujúci je fyzická osoba podnikateľa alebo právnická osoba obsahovať nasledujúce osobné údaje kupujúceho: názov fyzickej osoby podnikateľa alebo názov právnickej osoby, IČO, DIČ a IČ DPH (ak je pridelené).
 • Z dôvodu uzatvorenia kúpnej zmluvy musí objednávka neosobné údaje: názov produktu, počet kusov produktu, spôsob doručenia produktu, spôsob platby.
 • Po odoslaní objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu e-mailom prijatie objednávky.
 • Potvrdením objednávky sa kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim považuje za uzatvorenú.
 • Potvrdené objednávky zo strany kupujúceho sú objednávky s povinnosťou platby.

4. Cena produktu a platba

 • Ceny produktov uvedené v elektronickom obchode na našich stránkach sú uvedené vrátane DPH (sadzba DPH je 20%) a sú platné v čase potvrdenia objednávky.
 • Po potvrdení objednávky zašle predávajúci kupujúcemu prostredníctvom e-mailu rozpis produktov a ich cien a celkovú sumu za nákup.
 • Ak kupujúci vyberie ako spôsob platby platbu prevodom na účet je povinný realizovať príkaz na úhradu bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený objednávke.
 • Ak kupujúci vykoná úhradu faktúry hotovostným vkladom a banka takúto operáciu spoplatňuje, poplatok znáša kupujúci.
 • Ak kupujúci vyberie ako spôsob platby platbu v hotovosti, tá je možná pri osobnom odbere a to do výšky 5000 €.
 • Ak kupujúci vyberie ako spôsob platby platbu dobierkou za platbu dobierkou a poštovné účtujeme ceny uvedené v týchto Obchodných podmienkach.

5. Dodacie podmienky

 • Ak kupujúci vyberie ako spôsob platby platbu prevodom na účet predávajúci odošle tovar (poskytne službu) až po doručení až po pripísaní celej platby na účet predávajúceho a to do 3 dní.
 • V prípade nedostupnosti tovaru (neschopnosti poskytnúť službu) alebo predĺženia dodacej doby nezávisle od vôle predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania o dobu trvania prekážky. O tejto skutočnosti predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho.
 • Ak predávajúci nebude môcť dodať tovar (poskytnúť službu) ani po tejto predlženej lehote, má kupujúci právo požiadať predávajúceho o vrátenie celej kúpnej ceny produktu, ktorú uhradil. Predávajúci musí požiadavke vyhovieť a vrátiť celú uhradenú cenu produktu kupujúcemu bankovým prevodom do 3 pracovných dní.
 • Ak kupujúci vyberie ako spôsob platby platbu v hotovosti pri osobnom odbere, informuje predávajúci kupujúceho o možnom termíne a mieste odberu.
 • Ak kupujúci vyberie ako spôsob doručenia tovaru poštou, ten je prostredníctvom Slovenskej pošty.
 • Cenu poštovného hradí kupujúci. Cena poštovného bude pripočítaná ku konečnej cene tovaru v závislosti od hmotnosti zásielky.
 • Tovar zasielame len v rámci Slovenskej republiky.
 • Ak kupujúci zistí pri preberaní zásielky že je poškodená môže odmietnuť prijať zásielku a spísať o tom záznam s pracovníkom spoločnosti ktorá zabezpečuje dopravu.
 • Ak kupujúci zistí že zásielka o ktorej doručení bol vopred informovaný doručená nebola je povinný o tejto skutočnosti informovať predávajúceho.

6. Odmietnutie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci môže odmietnuť objednávku v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak kupujúci v minulosti nesplnil platobnú povinnosť, neprevzal tovar alebo porušil Obchodné podmienky.
 • Ak predávajúci v elektronickom obchode uviedol nesprávnu cenu za produkt.
 • Ak predávajúci objednávku považuje za pochybnú
 • Ak kupujúci uvedie v poznámke ku objednávke požiadavky, ktoré nie je možné splniť alebo sú v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami.
 • Ak kupujúci uvedie nesprávne údaje
 • Ak kupujúci odmietne potvrdiť objednávku,
 • Ak kupujúci neodpovedá na výzvy predávajúceho

7. Záloha na objednaný produkt

Predávajúci má právo v odôvodnených prípadoch požiadať kupujúceho o úhradu zálohovej faktúry na objednaný tovar prevodom na účet predávajúceho.

8. Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Odstúpenie od zmluvy je nutné uskutočniť preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu Proarms SK, Prievidzská 112/24, Nitrianske Pravno 972 13, prípadne tovar prineste osobne do našej predajni. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte na dobierku, pretože nebude prevzatý. Do balíka priložte kópiu dokladu (bloček z FM, faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom.