ProArmsSK

Obchodné podmienky

V zmysle zákona o zbraniach a strelive v tomto elektronickom obchode odoslaním objednávky tovaru neuzatvárame zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj streliva. Tovar zverejnený v tomto elektronickom obchode slúži len pre orientáciu v našej ponuke, nie je však záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Vytvorenie objednávky slúži len na sumarizáciu cien vami požadovaného tovaru a odoslanie objednávky slúži pre nás len ako informácia o vašom záujme o tovar a možnosť kontaktovať vás na základe vášho záujmu a poskytnutých kontaktných údajov.

Kupujúci, držiteľ príslušného zbrojného preukazu, je v zmysle zákona o zbraniach a strelive povinný uzatvárať zmluvu o kúpe zbrane streliva výlučne osobne, a to buď návštevou našej predajne alebo na osobnom stretnutí s predávajúcim u Vás (adresa uvedená na zbrojnom preukaze).

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky spoločnosti Proarms SK, Prievidzská 112/24, Nitrianske Pravno 972 13, IČO: 54 478 138, Číslo zbrojnej licencie: LA 001 101, sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi Proarms SK a kupujúcim. Tieto podmienky stanovujú práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

2. Základné pojmy

Predávajúci: Proarms SK, Prievidzská 112/24, Nitrianske Pravno 972 13, IČO: 54 478 138, Číslo zbrojnej licencie: LA 001 101

Kupujúci: Fyzická osoba nepodnikateľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Zmluvné strany: predávajúci a kupujúci

Elekronický obchod: www.proarms.sk

Produkt: Výrobky a služby, ktoré predávajúci ponúka v elektronickom obchode.

Kúpna zmluva: Zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim ktorej predmetom je nákup produktu (produktov) zobrazeného v elektronickom obchode.

Elektronická objednávka: Objednávka produktu odoslaná prostredníctvom elektronického obchodu alebo e-mailu predávajúcemu.

3. Elektronická objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

4. Cena produktu a platba

5. Dodacie podmienky

6. Odmietnutie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci môže odmietnuť objednávku v nasledujúcich prípadoch:

7. Záloha na objednaný produkt

Predávajúci má právo v odôvodnených prípadoch požiadať kupujúceho o úhradu zálohovej faktúry na objednaný tovar prevodom na účet predávajúceho.

8. Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Odstúpenie od zmluvy je nutné uskutočniť preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu Proarms SK, Prievidzská 112/24, Nitrianske Pravno 972 13, prípadne tovar prineste osobne do našej predajni. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte na dobierku, pretože nebude prevzatý. Do balíka priložte kópiu dokladu (bloček z FM, faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom.